За да го користите веб-сајтот zivejzdravo.mk треба да се согласите со долунаведените услови за употреба. Условите за употреба се во сообразност со македонското законодавство. Доколку не се согласувате со оваа политика, ве молиме да не го употребувате веб порталот zivejzdravo.mk. Ние го поседуваме правото на целосна или делумна промена на условите за употреба, во било кое време и без претходна најава. Вие треба да ги проверувате роковите и условите на веб-сајтот. Доколку го посетувате веб-сајтот zivejzdravo.mk значи дека се согласувате на условите за користење и ги примате и промените на роковите и условите.

Ограничување во употреба и авторски права

zivejzdravo.mk е во сопственост и е поддржуван од Тинк Импакт ДОО Скопје.

Овој веб-сајт содржи заштитени авторски содржини кои е забрането да се редистрибуираат без претходна писмена дозвола од наведениот автор. Овој веб-сајт исто така содржи и вести од други автори кои се искористени со цел да се подигне колективната свест за здравјето кај човештвото. На барање на авторот, истите тие содржини можат да бидат отстранети веднаш.

Содржините на веб-сајтот се со запазени авторски права согласно македонското законодавство и исто така согласно законодавството во останатите земји. Освен за особено назначените содржини, не е дозволено копирање, репродукција, дистрибуција, публикација и издание на било каков друг начин на истите.

При пристапувањето на овој веб сајт вие се согласувате дека симнувањето на било која содржина е единствено за лично и некомерцијално консултирање. Изменувањето и употребувањето на содржините за други цели ќе се смета за нарушување на авторските права.

Линкови до други веб-страници

Оваа страница содржи и врски (линкови) до други страници. Ние не сме одговорни за содржините на страниците до кои има врски, ниту, пак, за врските на страниците до кои има линкови. Ние не сме одговорни за каков било пренос на податоци кој настанал со страницата до која има врска. Ставањето на линкот на интернет-страницата во никој случај не значи дека ние ги поддржуваме или ги прифаќаме ставовите и гледиштата објавени на тие страници.

error: