Целта на zivejzdravo.mk е да ве информира, и да ја зголеми здравствената култура опфаќајки сериозни теми и факти од медицината, но и забавни и интересни содржини. Но, информациите на овој веб-сајт не се замена за професионален медицински совет или третман. Некои од вестите опишани на оваа интернет страница се засноваат на собрани податоци за третмани базирани на народна медицина и научници од целиот свет. Поединечните резултати може да се разликуваат едни од други и за истите не се гарантира.

Секогаш прво побарајте совет од вашиот лекар или друго квалификувано лице за прашањата кои ги имате во врска со Вашата здравствена состојба.

Пред применување на било кој од наведените совети, секогаш консултирајте се со Вашиот матичен лекар!

Никогаш немојте да преземате активности спротивни на советот од Вашиот лекар или друг професионален совет од стручно лице!

Никогаш не го одложувајте одењето на лекар поради нешто што сте прочитале на zivejzdravo.mk или било кој друг веб портал!

zivejzdravo.mk не презема никаква одговорност за точноста ниту пак вистинитоста на информациите кои се содржани или достапни преку оваа веб-страница, и таквите информации се предмет на промена без претходна најава.

error: