Астро

Хороскопот на Арапите: Каква судбина ќе ве следи во животот?

Арапите веруваат дека секој човек има особини на некое оружје.Овој хороскоп се базира на  aгресивност,мудрост,одбрана,рамнотежа,фатализам и еволуција.Постанал уште одамна,распространет е во арапските земји,а во Европа стигнал некаде околу 15 век,
Едноставен е и интересен.

1.Дата на вашето раѓање е:
-помеѓу 23 август и 22 септември – (1поен)
-помеѓу 21 март и 2 април – (2поени)
-помеѓу 21 јуни и 22 јули – (3 поени)
-помеѓу 23 октомври и 21 ноември -(4поени)
-помеѓу 21 мај и 20 јуни – (5поени)
-помеѓу 21 април и 20 мај – (6поени)
-помеѓу 20 февруари и 20 март – (7поени)
-помеѓу 23 септември и 22 октомври – (8поени)
-помеѓу 23 јули и 22 август – (9поени)
-помеѓу 29 декември и 20 јануар – (10поени)
-помеѓу 21 јануари и 19 февруари – (11поени)
-помеѓу 22 ноември и 21 декември – (12поени)

2.Во времето на вашето раќање,вашето родно место имало:
-помалку од 500 жители – (1поен)
-помеѓу 500 и 2000 жители – (2поени)
-од 2000 до 5000 жители – (3поени)
-од 5000 до 15000 жители – (4поени)
-од 15000 до 50000 жители – (5поени)
-од 50000 до 100000 жители – (6поени)
-од 100000 до 200000 жители – (7поени)
-од 200000 до 350000 жители – (8поени)
-од 350000 до 500000 жители – (9поени)
-од 500000 до 600000 жители – (10поени)
-од 600000 до 700000 жители – (11поени)
-преку 700000 жители – (12поени)

3.Кога сте се родиле вашите родители биле(се зема занимањето на таткото)
-Без занимање,сезонски рабортници,невработени – (1поен)
-некфалификувани работници,земјоделци – (2поени)
-кфалификувани работници,трговци,занаетчии,средно медицински персонал – (3поени)
-Просветни работници,лекари,воспитувачи – (4поени)
-Војни лица,војни службеници – (5поени)
-Административни службеници – (5поени)
-Новинари,писатели,поети – (7поени)
-Помали раководители во банка,стопанство,трговија,сообраќај – (8поени)
-политичари,дипломати,адвокати,судии,архитекти,инжињери – (9поени)
-уметници,сликари,глумци,вајари,применети уметници – (10поени)
-високи раководители,директори на фирми-(11поени)
-познати личности:наука политика,уметност,спорт,естрада – (12поени)

Соберете ги броевите и поделете ги со 3,па во долната колона ќе го најдете бројот под кој е вашето оружје.
Пример:родени сте на 28јули(9поени),во место кое има од 2 50000 до 100000 жители (6поени)а татко ви бил помал раководител (8поени).Значи кога ке ги собереме 9+6+8=23
Во случај бројот кој ќе го добиете,како во овој случај, не е делив на 3,тогаш ке го земете најблискиот број во овој случај е 24.Така да на крај добиваме 24:3=8

Оружјата се:
1)Нож
2)Кама
3)Џебен нож
4)Арапски меч
5)Буздоган
6)Топуз
7)Секира
8)Ланец
9)сабја
10)Копје
11)Прачка
12)Стрела

Прочитајте ги карактеристиките за секое оружје на наредната страница подолу

error: